กลุ่มสาระการเรียนรู้
Th /En

เมนูหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
 
สารสนเทศบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายปฏิบัติการสอน
 
สารสนเทศภายใน
ข้อมูลนักเรียน
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
เกียรติยศและความภูมิใจ
แผนผังโรงเรียน
แผนที่การเดินทาง
 
วารสาร ลานแดง-ฟ้า

 
 
 
ประวัติโรงเรียน
 

       โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ในอดีตเป็นที่สาธารณประโยชน์ มีเนื้อที่ 64 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา ใช้เป็นสถานที่ทำนาปรัง เลี้ยงโค - กระบือ ของราษฎร หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านพรุ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 12 กม. ตามเส้นทางหาดใหญ่ - สะเดา ถนน กาญจนวนิช


       ปีการศึกษา 2523 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับมอบที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวนหนึ่่งแปลงเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์เกษตรกรรมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และปีการศึกษา 2533 นายวิรัช บุญนำ ได้รับนโยบายจากกรมสามัญศึกษา ประกาศตั้ง สาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย


       ปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง สาขาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็น "โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒"โดยมีนายวิลาพ อุทัยรัตน์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปาดังศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ขณะนั้นมีนักเรียนจำนวน 997 คน ครูจำนวน 33 คน


       โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้รับความนิยมจากท่านผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนจำนวนนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นางบุปผา มณีพรหม ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ในช่วงปี พ.ศ.2541 เป็นช่วงที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้านทั้งด้านอาคารสถานที่และคุณภาพของนักเรียน โรงเรียนได้รับความไว้วางใจผู้ปกครองในด้านการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบ และด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยได้เป็นจำนวนมาก จึงได้เปิดขยายแผนการจัดชั้นเรียนเป็น 15-15-15-6-6-6 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มเป็น 3,039 คน


       ปีการศึกษา 2547 ภาคเรียนที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แต่งตั้ง นางสาว ผ่องศรี เรืองดิษฐ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้เปิดห้องเรียนพิเศษ โปรแกรม SMP

       ปีการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 2 สำนักเรียนคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้ง นางพิมพ์มาศ รังสรรค์สฤษดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สอง ปีการศึกษา 2550 ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้เปิดขยายแผนการเรียนเป็น 15-15-15-8-8-8 เปิดห้องเรียนพิเศษโปรแกรม Cyber Classroom ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่นระดับประเทศ จาก สพฐ.ร่วมกับธนาคารออมสิน และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องในการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2553 ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล และในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบที่สาม และมีนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 3,272 คน


       ปัจจุบันโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ มี นายก่อศักดิ์ ศรีน้อย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน
   
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ตรีจักร
อักษรย่อ ญ.ว. ๒
สีประจำโรงเรียน แดง  -  ฟ้า
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิน
คติพจน์ สุวิชาโน ภวํโหติ = ผู้รู้คือผู้เจริญ
ปรัชญา ความรู้เลิศ  กีฬานำ  คุณธรรมเยี่ยม
ผู้บริหารโรงเรียน นายก่อศักดิ์  ศรีน้อย  
จำนวนนักเรียน 3,169 คน ( 10  มิ.ย.  55)
จำนวนห้องเรียน 69  ห้อง
ครู-อาจารย์ 168 คน
 

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
Hatyaiwittayalai 2 school

สถานที่ตั้ง : 80  เทศบาลเมืองบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250
ติดต่อสอบถาม : Tell. 0 7455 3107 Fax. 0 7455 3105  E-mail : yorwor2school@gmail.com
© พัฒนาระบบโดย sitah and kanlaya