นักเรียน

สิทธิในการเข้าใช้งานของนักเรียนดังนี้
  • เข้าสู่ระบบโดยการใช้ username และ password
  • สามารถเข้าทำแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ)ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง

ผู้ปกครอง

สิทธิในการเข้าใช้งานของผู้ปกครอง
  • เข้าสู่ระบบโดยการใช้ username และ password
  • สามารถเข้าทำแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ)ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน
  • รายงานผลการประเมิน

ครูที่ปรึกษา

สิทธิในการเข้าใช้งานของครูที่ปรึกษา
  • เข้าสู่ระบบโดยการใช้ username และ password
  • เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลนักเรียน และผู้ปกครอง
  • สามารถเข้าทำแบบประเมินพฤติกรรม(SDQ)ฉบับครูประเมินนักเรียน
  • รายงานและสรุปผลการประเมิน