เนื้อเรื่อง
การเขียนโน้มน้าวใจ
การเขียนบรรยายประสบการณ์
โคลงโลกนิติ
การสร้างคำในภาษาไทย
 
ใบงาน-แบบฝึก

 
 
แบบทดสอบ
นิทานพื้นบ้านสังข์ทอง
ทดสอบทบทวนบทเรียน
 
มัลติมิเดีย
 
   
ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.panyathai.or.th

www.techno.obec.go.th