เนื้อเรื่อง
การอ่านจับใจความสำคัญ
เรื่องสั้น "มอม"
การเขียนแสดงความคิดเห็น
การพูดแสดงความคิดเห็น
ความแตกต่างภาษาพูดและเขียน
การแต่งคำประพันธ์ 
ใบงาน-แบบฝึก
การอ่านจับใจความสำคัญ

เรื่องสั้น "มอม"
การเขียนแสดงความคิดเห็น
แบบทดสอบ
เรื่องสั้น "มอม"
ทดสอบทบทวนบทเรียน
 
มัลติมิเดีย
 
   
ลิงค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

www.ratb.ac.th/information/