วิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๒ ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
เรื่อง นิทานพื้นบ้าน    จำนวน  ๑๐  ข้อ
โดย ครูนิกร  แสงช่วง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


 

๑. ลักษณะนิทานพื้นบ้านตรงกับข้อใด
   ก. เรื่องเล่าจากความจำ
   ข. เนื้อเรื่องมีขนาดสั้น ๆ
   ค. ใช้ภาษาพื้นบ้านเท่านั้น
   ง. ตัวละครเป็นคนในท้องถิ่น

๒. ข้อคิดใดที่มักพบในนิทานพื้นบ้าน
   ก. สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ
   ข. ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
   ค. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
   ง. แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร

๓. ข้อใดจัดเป็นนิทายมหัศจรรย์ทุกเรื่อง
    ก. แก้วหน้าม้า ไกรทอง สังข์ทอง ปลาบู่ทอง
   ข. พระรถเมรี จันทโครพ การเกด พระร่วง
    ค. คาวี โม่งป่า โสนน้อยเรือนงาม ท้าวแสนปม
    ง. นางสิบสอง สังข์ศิลป์ชัย ลักษณวงศ์

๔. นิทานเรื่อง "พญาคันคาก" เป็นนิทานของภาคใด
    ก. ภาคใต้
   ข. ภาคกลาง
   ค. ภาคเหนือ
   ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๕. "พญาคันคาก" มีความหมายตรงกับข้อใด
   ก. กบ
    ข. เขียด
    ค. คางคก
    ง. อึ่งอ่าง

๖. นิทานเรื่อง "เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" เป็นนิทานพื้นบ้านของภาคใด ประเภทใด
    ก. ภาคใต้ ประเภทนิทานสอนใจ
   ข. ภาคใต้ ประเภทนิทานประจำถิ่น
   ค. ภาคเหนือ ประเภทนิทานสอนใจ
   ง. ภาคเหนือ ประเภทนิทานประจำถิ่น

๗. นิทานที่มุ่งตอบคำถามว่า "ทำไม" คือนิทานประเภทใด
   ก. นิทานสอนใจ
   ข. นิทานมุขตลก
   ค. นิทานวีรบุรุษ
   ง. นิทานอธิบายเหตุ

๘. นิทานชาดกจัดเป็นนิทานประเภทใด
   ก. นิทานอีสป
   ข. นิทานนานาชาติ
   ค. นิทานประจำถิ่น
   ง. นิทานคติธรรม

๙. นิทานพื้นบ้านเรื่องพญากง พญาพาน คือตำนานของสิ่งใด
    ก. ภูเขาทอง
    ข. พระปฐมเจดีย์
    ค. พระสมุทรเจดีย์
    ง. พระพุทธบาทสระบุรี

๑๐. เรื่องไกรทองเป็นนิทานพื้นบ้านของจังหวัดใด
    ก. พิจิตร
    ข. สุโขทัย
    ค. นนทบุรี
    ง. สมุทรปราการ